De stille trompet – the silent trumpet

De stille trompet

Er is een trompet die geluidloos en toch immens welluidend oproept tot herinneren

De trompet 'speelt' een oeroud gebed met deze heilige woorden  "Ik ben zoals God mij heeft geschapen"

Het maakt iets wakker diep in ons iets dat er altijd al was maar wat we verkozen te vergeten

De grootsheid van dit gebed resoneert van binnenuit  en leidt de weg

Georg Friedrich Händel moet geweten hebben van dit mysterie! Luister maar naar zijn aria  “The trumpet shall sound…” *

Het straalt licht uit net als zijn gehele "Messiah" die ons de herinnering teruggeeft dat het leven eeuwig is

Als we dit gebed gebruiken kunnen onze dromen gelukkig zijn een gevoel van rust en geborgenheid en we kunnen zelfs genezen! 

Zeg gewoon deze woorden "Ik ben zoals God mij heeft geschapen" en wees overal thuis   waar je ook mag zijnthe silent trumpet

There is a trumpet silent in sound  but with an clarion call to remember 

This trumpet ‘plays’ an ancient prayer with the very sacred words “I am as God created me”

It awakens something deep inside of us that was there all along but what we chose to forget

The magnificence of this prayer resonates from the inside out and leads the way

Georg Friedrich Händel

must have known about this mystery! Just listen to his aria  ‘The trumpet shall sound…’ *

It radiates light just like his whole ‘Messiah’ which recalls in us the memory of eternal life

If we use this prayer

our dreams can be happy our rest secure and we can even heal 

Just say these words

“I am as God created me” and be at home wherever you may be


© poem by Valentine Laout
© illustration by Derek and Noa Laout


For English blog text, scroll down!

Meer over de stille trompet (Nederlands)

In 2021 heb ik enorm veel geschreven, voor mezelf (journaling). Dat was ook nodig, het werkte zeer helend. Zo kon ik alles van me afschrijven. Maar er kwamen daarbij ook gedichten. Soms ging ik zitten en dan stond er niet lang daarna een gedicht op papier, vaak in het Engels. Het stroomde als het ware door me heen. Een geweldig gevoel. En dat ga ik zeker niet onderdrukken.


Het gedicht "De stille trompet", dat ik eerder in 2021 schreef (maar nog niet online had gezet), is geïnspireerd op Werkboekles 162 en Hoofdstuk 27 (II) van Een cursus in wonderen (CE) én op de ‘Messiah’ van Händel. Dit wonderbaarlijke en prachtige stuk muziek is al jaar en dag een van mijn favorieten. De vreugde en grootsheid van de muziek en de woorden verwijzen naar iets dat deze wereld ver te boven gaat. Het omvat zowel duisternis als licht, maar het licht heeft zo duidelijk de overhand! Het is alsof het licht uiteindelijk de duisternis overwint en een absolute zekerheid is. Er spreekt hoop uit. Telkens als ik Messiah live hoor, of als ik er thuis naar luister, maakt het me zo blij! Händel componeerde een kunstwerk dat op een hoger plan staat en daar altijd zal blijven staan. Dat mensen er na eeuwen nog steeds naar luisteren, zegt heel veel. Dit is kunst die ons hints geeft over de Hemel en op die manier een Hemel op aarde maakt. Luister naar Händels aria "The Trumpet Shall Sound" * in een fantastische uitvoering door bas-bariton Philippe Sly (zie Youtube video onderaan de tekst)


Elke keer als ik deze aria hoor, krijg ik kippenvel. Fijne herinneringen heb ik met “Messiah’ wanneer mijn schoonvader, die in de Händelvereniging zong in het koor, het werk mocht uitvoeren in de Grote Kerk in Naarden en het Concertgebouw in Amsterdam. Een jaarlijks terugkerende, heerlijke onderdompeling in deze muziek, samen met familie, wanneer we naar het concert gingen. Hoe kun je beter het ene jaar afsluiten en een nieuw, fris jaar beginnen: Gelukkig Nieuwjaar!* “Lo! I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.”
1 Corinthians 15:51-52 (RSV)
“Thus does the miracle undo all things the world attests can never be undone. And hopelessness and death must disappear before the ancient clarion call of life. This call has power far beyond the weak and miserable cry of death and guilt. The ancient calling of the Father to His Son, and of the Son unto his own, will yet be the last trumpet that the world will ever hear. Brother, there is no death. And this you learn when you but wish to show your brother that you had no hurt of him. He thinks your blood is on his hands, and so he stands condemned. But it is given you to show him by your healing that his guilt is but the fabric of a senseless dream.” (T.27-II. 6:2-8)
(T.27-II. 6:2-8) Helen Schucman - A Course in Miracles: Complete and Annotated Edition. Circle of Atonement.

More about the silent Trumpet (English)

In 2021 I did a lot of writing for myself (journaling). That was necessary, it worked in a very healing way for me. It allowed me to write everything off of me. But I also wrote poems. Sometimes I would sit down and not long after that, I had written a poem, often in English. It flowed through me, as it were. A great feeling. And I am certainly not going to suppress it.


The poem “The silent trumpet” was, which I wrote earlier in 2021, is inspired by workbook lesson 162 and chapter 27 (II) of A Course in Miracles (CE)  ánd on Handel’s ‘Messiah’. This wonderful piece of music has been one of my favorites for years. The joy and grandeur of the music and the words refer to something far beyond this world. It encompasses both darkness and light, but the light so clearly prevails! It is as if the light eventually overcomes the darkness and is a certainty. Händel only took 24 days to compose the whole oratorio. That is extraordinary and we, as Course students, know that the Holy Spirit must have helped him compose this masterpiece.

There is so much hope in this music. Every time I hear ‘Messiah’ live, or when I listen to it at home, it makes me so happy! Handel composed a work of art that stands on a higher plane and will always remain there. That people are still listening to it after centuries says a lot. This is art that gives us hints about Heaven and thus makes a Heaven on earth (or a happy dream at least). Listen to Handel's aria "The Trumpet Shall Sound" * in a fantastic performance by bass-baritone Philippe Sly (see Youtube video below)


Every time I hear this aria, I get goose bumps. I have fond memories of ‘Messiah’ played live, when my father-in-law, who sang in the choir of the Handel Society, performed the work in the Grote Kerk in Naarden and the Concertgebouw in Amsterdam. A yearly, wonderful immersion in this music, together with family, when we went to the concert. What better way to end one year and start a new one, entirely fresh! Happy New Year!https://www.youtube.com/watch?v=13DpmWPV9IU